Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Mai Hạ xuân hòa
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

xep loai vien chuc

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số /TTr-SNV ngày tháng năm 2017,

gau truc

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết